Service Details

Consulting as a Services (CaaS)

บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Cybersecurity และ Physical Security

Our work process

บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบนคลาวด์ คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง พัฒนาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ครบวงจร ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี 

Onboarding

เริ่มต้นวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดอย่างรอบด้านและรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการหารือเพื่อเน้นการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งมั่นไว้

Assessment

ประเมิน และพิจารณาด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้หาแนวทางที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ได้

Planning

วางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในกรอบของข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่องค์กรของลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม

Execution and Support

ตรวจสอบแผนการดำเนินงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงคอยสนับสนุนตอบคำถามทุกข้อสงสัย เพื่อโครงการของลูกค้าสำเร็จลุล่วง

Unlock security strategic excellence with us.

เปิดโอกาสให้เราช่วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัย
ขององค์กรเพื่อความยั่งยืน มั่นคง และการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

Consulting as a Service (CaaS) เป็นรูปแบบการให้บริการคำปรึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมได้หลากหลาย โดยปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เหมาะกับผู้ที่มองหาการให้คำปรึกษาที่คล่องตัวและปรับแต่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เราเชี่ยวชาญทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยทางกายภาพ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลไอที และการบริหารโครงการ

คุณสามารถติดต่อมาได้ทางอีเมล sales@securitypitch.com หรือ โทร. 02 103 6462

Have a project in mind?

เราตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้น เราจึงพร้อมให้ข้อมูลและคำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในทุกคำถามเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้งาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านต้องการทราบ

© [2024] · Security Pitch · 

th