About Us

Touchable Security

บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่หลงใหลในศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เราเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางกายภาพ-ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Physical-Cyber Security) และความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)เพราะเราเชื่อว่า.. ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคปัจจุบันจึงควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านกายภาพ และทางไซเบอร์ ควบคู่ไปกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and Data Protection)

“Touchable Security” คือนิยามที่เราตั้งมั่นให้เป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกคนทุกระดับเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการด้านความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับนานาชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่แข็งแรง

5

Years of Service

50

Professional

1000000

Protected

Security Pitch ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรทุกมิติ สู่การสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยในสังคม

ความปลอดภัยทางกายภาพสามารถก่อความเสียหายอันมหาศาลได้ โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพอย่างครบวงจรในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และสามารถระงับเหตุ หรือควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสูงสุดในบริเวณพื้นที่ขององค์กร

เมื่อความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และการถูกโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โซลูชันนี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง พร้อมช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจก่อความเสียหายมหาศาลให้แก่องค์กร รวมถึงลูกค้าของคุณ และบุคลากรในองค์กร

มุ่งเน้นไปที่การหลอมรวมความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และทางกายภาพ ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยง และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย รวมถึงเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการลดต้นทุนด้านการรักษาความความปลอดภัยที่ไม่จำเป็น

เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA เรามีโมดูลครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมาย และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยลดความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือด้านการจัดการข้อมูลให้กับองค์กร ดังนี้

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical infrastructure) เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของสังคม ช่วยขับเคลื่อนเมืองต่างๆ เชื่อมโยงชุมชน และหล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันของเรา การปกป้องระบบสำคัญเหล่านี้จากภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราเข้าใจภารกิจสำคัญนี้ ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมและการเฝ้าระวังอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้คุณปกป้องทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด

Security Pitch เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในสังคม ที่เริ่มต้นจากองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด สู่ภูมิภาค ไปจนถึงทั้งประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีจากแนวคิด “Converged Security” ที่จะนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ และขยายสู่การบริหารจัดการ ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Security) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย

Vision

นวัตกรรมสู่ความปลอดภัยส่วนตัวสำหรับทุกคน

Mission

Core Value

Our story & achievements

2020

ก่อตั้งบริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยเน้นทางด้านการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์-กายภาพแบบครบวงจร

2022

พัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เข้าร่วมงานสัมมนาและงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้จัก และสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย

2023

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเพิ่มจำนวนทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 5,000,0000 และ 10,000,000 ตามลำดับ โดยยังคงมุ่งหวังให้เกิดระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ​

Next

ซีเคียวริตี้ พิทช์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์-กายภาพในประเทศไทย พัฒนาโซลูชั่นที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

The Power of Converged Security Innovation

Our Product Ecosystem

OneFence

Converged Security and Privacy Management Platform

  • Privacy Management
  • Cybersecurity
  • Physical Security

 

OneForce

An Intelligent And Data-Driven Platform For Public Safety

  • Visual Command Center
  • Incident & Case Management
  • Evidence Management
  • Enterprise Resource Management
  • Data Analytics

 

Have a project in mind?

เราตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้น เราจึงพร้อมให้ข้อมูลและคำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในทุกคำถามเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการใช้งาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านต้องการทราบ

© [2024] · Security Pitch · 

th