top of page
  • รูปภาพนักเขียนSarunya Chaiduangsri

ความปลอดภัย ปัจจัยที่ 6 ที่มนุษย์พึงมี

#SecurityUpdate | ความปลอดภัย ปัจจัยที่ 6 ที่มนุษย์พึงมี

หากเอ่ยถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากปัจจัย 4 ที่ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อีกนัยหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิวัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้บางคนมีปัจจัยในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น

ทว่าปัจจัยหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามทั้งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตไม่น้อย ก็คือความปลอดภัย


จากทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ที่กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยนำภาพของพีระมิดมาอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น แสดงให้เห็นว่านอกจากความต้องการด้านกายภาพ หรือปัจจัย 4 ความปลอดภัย คือความต้องการพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ด้วยเช่นกัน เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ต้องการพบเจอกับความเสี่ยง และต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น

และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เหตุการณ์อันตรายอาจเกิดขึ้นได้หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดทางกายภาพ เช่น เหตุรุนแรง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ยังมีอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน


ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย ?


อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปอาจยังมองว่า ภัยอันตรายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะทางกายภาพ หรือภัยทางไซเบอร์ คือความไม่แน่นอนที่ไกลตัว จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ กระทั่งเกิดเหตุขึ้นกับตัวเอง คนใกล้ชิด หรือกลายเป็นข่าวดังมนสังคม ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ที่ทำหลายคนตกเป็นเหยื่อเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ การถูกขโมยข้อมูลจากแฮ๊กเกอร์ ไปจนถึงเหตุสะเทือนขวัญจากอาชญากรรมในชุมชนที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตจำนวนมาก เหตุการณ์เหล่านี้เองคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้คน และสังคม ตระหนักถึงความปลอดภัยมากพอแล้วหรือยัง


ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกันมากขึ้น ไม่ว่าจะในฐานะพลเมือง ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กร ที่ควรร่วมมือกันหาทางรับมือ ป้องกัน และแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Security Pitch ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแหล่งความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับสังคม เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ดังนิยามที่ว่า


“Security Pitch: Touchable Security”


Commenti


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page